Pages

Wednesday, May 5, 2010

နအဖတပ္၏လူမဆန္မႈသတင္း

ေတာင္ငူခရိုင္။
- ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၈.၄.၂၀၁၀ေန႕တြင္ နအဖတပ္ ခမရ(၄၂၁)၏ရိွဳ႕မီးေႀကာင့္ ကေလာမီးဒဲ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ား ၏စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံၿခံမ်ားမီးေလာင္ခံခဲ့ရသည္။ (၁)ေစာအီးတယ္၏ဖာလာတၿခံ (၂)ေစာသန္းဝင္း၏ ဖာလာတၿခံ (၃)ေစာ ဖိုးလဲ၏ ဖာလာတၿခံ (၄)ေစာေကးရီး၏ ဖာလာတၿခံ (၅) ေစာေမာင္သီးသဲ၏ ဖာလာတၿခံ (၆)ေစာေက်ာပယ္၏ ဖာ လာတၿခံ (၇)ေစာထူးစီ၏ ဖာလာႏွစ္ၿခံ (၈)ေစာပီတိုး၏ ဖာလာႏွစ္ၿခံ (၉)ေစာအယ္ဒို၏ ဖာလာတၿခံ (၁၀)ေစာဖား လား၏ ဖာလာတၿခံ (၁၁)ေစာတီးကီးရီး၏ ဖာလာတၿခံ (၁၂)ေစာေမာင္တင္ၿမိဳင္၏ ဖာလာတၿခံ (၁၃)ေစာေဒးေဒး၏ ဖာလာတၿခံ (၁၄)ေစာေကာင္းမဲ၏ ဖာလာတၿခံ (၁၅)ေစာဟဲနယူ၏ ဖာလာတၿခံ (၁၆)ေစာထြန္းလင္း၏ ဖာလာတၿခံ (၁၇)ေစာတိုးေလာ္၏ ဖာလာတၿခံ (၁၈)ေစာတူးလူ၏ ဖာလာတၿခံ (၁၉)ေစာလာေဒး၏ ဖာလာတၿခံ (၂၀)ေစာဒူးဒူ၏ ဖာလာတၿခံ (၂၁)ေစာစိုးမင္း၏ ဖာလာတၿခံ (၂၂)ေစာလာကူးကူ၏ကြမ္းၿခံတၿခံ (၂၃)ေစာေကာင္းႀကည္္၏ကြမ္းၿခံတ ၿခံ (၂၄)ေစာေဘးေလ၏ကြမ္းၿခံတၿခံ (၂၅)ေစာဆာဖိုး၏ကြမ္းၿခံတၿခံ အသီးသီးေလာင္ကြ်မ္းခံခဲ့ရသည္။

- ၂၃.၃.၂၀၁၀ေန႕တြင္ ခမရ(၄၂၃)(၄၂၆)သည္ေကာ္ေသးဒဲေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၏ဖာလာၿခံမ်ားကိုဖြီးလိုအရပ္တြင္ မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ (၁)ေစာေကာတူး ၇၅ႏွစ္၏ ဖာလာတၿခံ (၂)ေစာတာကဲ ၄၅ႏွစ္၏ ဖာလာတၿခံ (၃)ေစာကိုဖိုး စိန္ ၃၅ႏွစ္၏ ဖာလာတၿခံ (၄)ေစာတာထူး ၃၀ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံ (၅)ေစာကူးကာ ၄၅ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံ (၆)ေနာ္ၿပန္း တလွ ၇၀ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံ (၇)ေနာ္စီးရီရယ္ ၆၃ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံတို႕ၿဖစ္သည္။ ထို႕အၿပင္ကိုးေဒးအရပ္တြင္(၈)ေစာ ခ်င္ေလး ၃၀ႏွစ္၏ဖာလာ၁၅၀ပိသာရွိတၿခံ (၉)ေစာႀကီးပယ္ ၂၇ႏွစ္၏၅၀ပိသာရွိဖာလာတၿခံ (၁၀)ေစာစိဘလု ၄၀ႏွစ္ ၏၂၀၀ပိသာရွိဖာလာတၿခံ (၁၁)ေစာခဲလယ္ ၃၁ႏွစ္၏၃၀ပိသာရွိဖာလာတၿခံ အသီးသီးတို႕မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ထီးနီးလိုအရပ္ရွိ (၁၂)ေနာ္ဆဲလဲ ၃၀ႏွစ္၏၅၀ပိသာရွိဖာလာတၿခံ (၁၃)ေစာမန္းက်ား ၃၀ႏွစ္၏၁၀၀ပိသာရွိဖာလာတ ၿခံ (၁၄)ေစာပူးတူ ၃၇ႏွစ္၏ ၅၀ပိသာရွိဖာလာတၿခံ (၁၅)ေစာတာကူးကူ ၄၀ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံ (၁၆)ေစာေတာဘူး ၄၀ ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံ (၁၇)ေစာခူးႏူ ၅၅ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံ (၁၈)ေနာ္မတင္ႀကည္ ၃၈ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံ (၁၉)ေစာဟဲကြဲ႕ ၅၆ႏွစ္၏၅၀ပိသာရွိဖာလာတၿခံ။ မူေဒးအရပ္တြင္(၂၀)ေစာေဂမူး ၃၉ႏွစ္၏၆၀ပိသာဖာလာတၿခံ (၂၁)ေနာ္ဆဲ ၃၈ႏွစ္ ၏ဖာလာတၿခံ (၂၂)ေနာ္တိုးတို ၃၅ႏွစ္၏ဖာလာတၿခံ။
- ေဒၚဖခိုေကာ္ဆာ၊ ၁.၅.၂၀၁၀ေန႕တြင္ ေမာ္ကိုးဒဲစခန္းရွိ နအဖတပ္သည္ ေမာ္ကိုးဒဲရြာသား၁၅ဦးအား ေမာ္ကိုးဒဲမွခ လယ္လာသို႕သူတို႕၏ဆန္မ်ားကိုအတင္းအဓမၼသယ္ယူခိုင္းခဲ့သည္။
- ၂.၅.၂၀၁၀ေန႕ တြင္စကခ(၇)လက္ေအာက္ခမရ(၄၂၃) မ်ိဳးထြန္းဦးစီးၿပီး ေမာ္ကိုးဒဲမွခလယ္လာရြာသို႕ရြာသားမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ဆန္မ်ားကိုသယ္ခိုင္း။ သယ္ပို႕ရေသာရြာမ်ားမွာ ေနာ္ေသးဒဲရြာကဆန္၁၀အိတ္၊ ေမာ္ကိုးဒဲရြာကဆန္ ၈၀အိတ္ ႏွင့္ ဒဲဒိုရြာကဆန္၁၀၀အိတ္၊ ပယ္ေကာဒဲရြာကဆန္၂၀၀အိတ္ တို႕ကိုသယ္ပို႕ခဲ့ရသည္။
ဒူပလာယားခရိုင္။
- ၂၈.၄.၂၀၁၀ေန႕နအဖတပ္ခလရ(၂၃၁)ေအာင္စိုးဦး ေခါင္းေဆာင္တဲ့အဖြဲ႕သည္ ေအာထေရာရြာသားမ်ားအားရြာမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရေသာအိမ္မ်ားမွာ (၁)ေစာပန္းေငြ ၄၅ႏွစ္ (၂)တခေလးမယ္ ၅၀ႏွစ္ (၃)ေအး ႏိုင္ ၄၀ႏွစ္ (၄)ဖိုးသလို႕ ၄၅ႏွစ္ (၅)လွၿမင့္ ၅၀ႏွစ္ (၆)ေမာင္ေငြ ၆၀ႏွစ္ (၇)ပီတု ၃၅ႏွစ္ (၈)ေဒးမူဒါး ၁၈ႏွစ္ (၉)ဖား ႀကည္ ၅၁ႏွစ္ (၁၀)ေဒၚရင္ ၄၁ႏွစ္ (၁၁)မိုလို ၆၂ႏွစ္ (၁၂)ဝါးဝါး ၃၂ႏွစ္ (၁၃)ၿငိမ္းခ်မ္း ၁၉ႏွစ္ (၁၄)ေတာ္တယ္ ၅၁ႏွစ္ (၁၅)ခင္ၿငိမ္း ၄၃ႏွစ္ (၁၆)လားပြယ္ ၅၉ႏွစ္ (၁၇)ေနာ္ႀကည္ ၆၂ႏွစ္ (၁၈)ေဃးဖတ္ ၅၇ႏွစ္ (၁၉)ႏုရီ ၅၃ႏွစ္ (၂၀)ႏိုင္ကို ၅၇ႏွစ္ (၂၁) ေဖာမူဃား ၃၂ႏွစ္ (၂၂)ေက်ာ္ေရး ၃၅ႏွစ္ (၂၃) ဖားယူေဂၚ ၂၅ႏွစ္ (၂၄)ေငြလူ ၃၀ ႏွစ္ (၂၅)ဖားထု ၂၈ႏွစ္ (၂၆)ကထူး ၄၂ႏွစ္ (၂၇) ပါတာ ၅၅ႏွစ္ (၂၈)လွေငြ ၄၈ႏွစ္ (၂၉)ပီတိုး ၄၉ႏွစ္ (၃၀)ညင္းေပ ၃၉ႏွစ္ တို႕သည္ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရသည္။

ကေညာဖိုး မွၿပန္လည္ကူးယူထားသည္။

No comments:

Post a Comment

About Me

ကၽႊန္ေတာ့္ကုိသူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဖထီး တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကရင္ေလးတဲ့..... အမည္ရင္းကေတာ့လူသိနည္းပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းကေတာ့ ကရင္ပုဆုိးနဲ႔ ေကာင္ကေလးဆုိရင္ သိသူမ်ားပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ အားလုံးပဲကၽႊန္ေတာ့္ကုိ အညတရလုိ႔ပဲ မွတ္ပါ။