Pages

Sunday, May 23, 2010

ယေန႔ကရင္လူငယ္တို႔၏ သမုိင္းေပးတာ၀န္


နက္ျဖန္ လူႀကီးေနရာႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ပခံုးေျပာင္း ယူသြားရမည့္ ယေန႔ ကရင္လူငယ္ တို႔သည္ တာ၀န္ေက်ေသာ ေရွ႕ေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္လာဘို႔ အေရးႀကီး လွေပသည္။ ေခတ္လူငယ္ ပီျပင္ေရးႏွင့္ တိုးတက္အသြင္ေဆာင္ေသာ လူငယ္မ်ားအျဖစ္ မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးသားေရးကို ႐ႈေဒါင့္စံုမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ အေျဖရွာႏိုင္ရမည့္ အေရးမွာ မလုပ္မျဖစ္ေသာ အေျခခံအက်ဆံုး သမုိင္းေပး တာ၀န္တရပ္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

က်ဥ္းေျမာင္းေသာအျမင္၊ တဘက္စြန္းက် တရားေသ၀ါဒ၊ လက္ေတြ႕မဆန္ေသာ သေဘာတရားေရးႏွင့္ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ ၀ါဒၾသဇာ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မ်ားမွ ႐ုန္းထြက္၍ အမ်ိဳးသားထု တရပ္လံုး၏ အက်ိဳးတရားႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတုိ႔ကို အေျဖရွာ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ ရေပမည္။ ေခတ္က မေတာင္းဆိုေတာ့သည့္ ေတြးေခၚခံယူမႈမ်ားကို ပယ္ရွားေတာ္လွန္ ၀ံ့ၾကရပါမည္။ အသစ္အသစ္ေသာ သေဘာတရားေရး ခံယူခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးေရးသည္ ယေန႔ ကရင္လူငယ္မ်ား၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

အနာဂတ္ေရးဆိုသည္မွာ

အေဟာင္းအေဟာင္းတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ အသစ္အသစ္တုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာရၿမဲ ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ လူသားတို႔ အသက္ရွင္ ရပ္တည္လိုမႈ၌ မည္သည့္ အဓိပၸါယ္မ်ိဳးျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ထားရွိၾကေလသနည္း။ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ သည္ပင္လွ်င္ တခုတည္းေသာ တူညီသည့္ လူသားတုိင္း၊ လူမ်ိဳးတုိင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္း၏ ခံယူယံုၾကည္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ကရင္အမ်ိဳးသားစု တရပ္အေနျဖင့္ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အမွန္ရွိေနရေပမည္။ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးရေသာ ေမွ်ာ္လင့္မႈ ထားရွိသကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ တိက်ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ ခံယူခ်က္ အျပည့္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ ယူရေသာအေရး ျဖစ္ေပသည္။ ထိုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကား မည္သို႔နည္း – အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေဖာ္ျပရေသာ္ ကရင္လူမ်ိဳး တရပ္အေနျဖင့္ အမ်ားနည္းတူူ လူမႈဒုကၡ ဆင္းရဲျခင္း အေပါင္းမွ ကင္းၿငိမ္းၿပီး ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈျဖင့္ အစဥ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးသည္ ကရင့္အမ်ိဳးသားေရး၏ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ေဖာ္ေဆာင္ေရး၏အေျခ

အတိတ္ကုိ အေျခခံ၊ ပစၥဳပၸန္ကို အေၾကာင္းျပဳ အနာဂတ္ကို ေရွ႕႐ႈ ဟူေသာ ကာလသံုးပါး၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ယွက္ႏြယ္မႈ သေဘာတရားႏွင့္ ကင္းကြာေသာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အလားအလာ နည္းပါးေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အနာဂတ္ အမ်ိဳးသားေရး ဖန္တည္း ေဖာ္ေဆာင္ၾကရမည့္ ယေန႔ ကရင္လူငယ္မ်ိဳးဆက္အား တည္ဆဲဘ၀ႏွင့္ အတိတ္ကာလ ကရင့္သမိုင္းျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္ကို ကြင္းဆက္ျပဳကာ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈ ရေပတာ့မည္။ အရွိကို အရွိအတုိင္း ယထာဘူတက်က် ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈကို ႐ႈေဒါင့္စံုမွ ျပဳသြားေရးသည္ အဓိကအေျခခံပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ဆိုလိုသည္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ အတိတ္ကာလ သမိုင္းေၾကာင္း၏ ဆိုးေမြေကာင္းေမြမ်ားကို ကြဲကြဲျပားျပား မ႐ႈမျမင္ မဆန္းစစ္ထုတ္ႏိုင္လွ်င္ ေရွ႕ဆက္ ခရီးစဥ္သည္လည္း ေျဖာင့္ျဖဴးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရရာျပတ္သားမႈ မရွိလွသည့္ အတိတ္သမိုင္း ကရင့္ျဖစ္စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ေတြးေခၚခံယူမႈမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ယွဥ္ကာ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ၍ ေတာ္လွန္သင့္သည္မ်ားကို ေတာ္လွန္ပယ္ရွား ပစ္ႏိုင္မွ တန္ကာက်မည္ ထင္၏။ ထိုသုိ႔ေသာ ေ၀ဖန္ေရးႏွင့္ မိမိကုိယ္ ေ၀ဖန္ေရးတို႔ကို အေျခခံကာ ကရင့္အမ်ိဳးသားေရး၏ အနာဂတ္ခရီးကို မည္သည့္ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းညြန္မႈ ခံယူက်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ အသြင္သ႑ာန္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ဖြင့္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ကို အေျဖရွာေရးသည္ အဓိကက်ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေလသည္။

ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ

ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ အတိတ္ျဖစ္စဥ္ အက်ဥ္းကို အေျခခံအက်ဆံုးေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ဘ၀ဓေလ့ႏွင့္ ဗီဇတို႔မွစ၍ သံုးသပ္ပါမွ လံုေလာက္မည္ ျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားသည္၊ ေျဖာင့္မတ္သည္။ စိတ္ထားျဖဴသည္၊ ေရာင့္ရဲလြယ္သည္၊ ေအးေဆးစြာ ေနထိုင္လိုသည္၊ အမ်ားစု ကရင္တို႔သည္ ထိုဗီဇ ဓေလ့ကို အျမတ္တႏိုး လက္ခံ က်င့္သံုးလာခဲ့သည္ဟု အၾကမ္းဖ်ဥ္း ေယဘူယ် အဆိုျပဳလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဗီဇဓေလ့သည္ အားလံုးအတြက္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးကို ျပဳခဲ့ပါ၏ေလာ … ဆိုေသာ္ … … မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ ဟုသာ ဆိုရေပမည္။ ဆိုးက်ိဳးဘက္သို႔ တြန္းပို႔သည့္ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္မွာ သံသယပြားစရာ မရွိေပ။

ေခတ္သည္ ေျပာင္းလဲေန၏။ ပတ္၀န္းက်င္လည္း ေျပာင္းလဲေနပါ၏။ ၎တို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ၍ မျဖစ္ပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္တရားသည္ အခ်ိန္ေနရာတိုင္း ေပၚေနၿမဲ ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ – ႐ိုးသားမႈ လြန္ကဲက ႏံုအရာ ေရာက္သြားႏိုင္၏။ ႐ိုးသားမႈ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ပါးနပ္လည္၀ယ္ျခင္း၊ ေကာက္က်စ္ျခင္း တို႔က ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ ေပၚလာရ၏။ ေရာင့္ရဲလြယ္မႈကို ေလာဘႀကီးျခင္း ဆႏၵႀကီးျခင္းတို႔က အျမတ္ထုတ္ ေသြးစုတ္ခ်ယ္လွယ္လာ၏။ အားနည္းသူကို အားႀကီးသူက အႏုိင္က်င့္ ေခ်ာက္လွန္႔ ဖိႏွိပ္၏။ ဤသည္တုိ႔မွာ ထီးထီး ရပ္တည္၍ မရေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ျဖစ္လာသည့္ လူသားတုိင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္း ႀကံဳေတြ႕ရတတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္ သဘာ၀ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကရင့္ဗီဇ ဓေလ့ႏွင့္ ေခတ္အေျခအေနသည္ စပ္ဟပ္ဆီေလွ်ာ္လွ်က္ ရွိမရွိ ေ၀ဖန္မႈ ျပဳရေပမည္။

ေခတ္ႏွင့္ယွဥ္ေသာ ကရင့္ဗီဇ ေမြးထုတ္ေရး၊ အေတြးအျမင္သစ္ ခံယူက်င့္သံုးေရးဆိုေသာ သမုိင္းေပး တာ၀န္ကို သိျမင္နားလည္ လာေသာ္ မည္သည့္လမ္းၫႊန္းမႈ ေရွ႕ေဆာင္မႈႈ လိုအပ္ပါသနည္း။ အေတြးအျမင္သစ္ သေဘာတရားတရပ္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားထု တရပ္လံုး၏ လိုအပ္ခ်က္ အေပၚ လံုး၀ အေျခခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားေရးအသိ ျဖင့္သာလွ်င္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈ အျဖစ္ ခံယူထားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုအေတြးအျမင္သစ္ သေဘာတရား (၀ါ) အမ်ိဳးသားေရးအသိ၏ ေရွ႕ေဆာင္မႈအတုိင္း တျမင္တသေဘာတည္း ခံယူက်င့္သံုးေရးသည္ မ်က္ေမွာက္ ကရင့္လူငယ္ထု၏ သမိုင္းေပးတာ၀န္သာ ျဖစ္ေပသည္။

ထိုအျမင္သစ္ သေဘာတရားေရး (၀ါ) အမ်ိဳးသားေရးအသိကား အဘယ္နည္း။ အမ်ိဳးသား ေရးရာသည္ က်ယ္ျပန္႔လြန္း လွသျဖင့္ လူမ်ိဳးစု တစု၏ အေျခခံတရားျဖင့္ အက်ဥ္းသာ ေဖာ္ျပရေသာ္ – ကရင္အမ်ိဳးသားထု၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးဓေလ့ႏွင့္ ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသ – စသည္တို႔ကို အေျခခံလ်က္ရွိေနပါသည္။

ေတာ္လွန္၀့ံရမည္

မ်ိဳး႐ိုးဗီဇႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယေန႔လူငယ္တို႔သည္ ေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ ခံယူက်င့္သံုးရေပမည္။ ေနရာတိုင္း လုပ္ငန္းတိုင္း ႐ိုးအ ေနၾကရမည့္အခါ မဟုတ္ေတာ့၊ အႏွိမ္ခံ အခ်ယ္လွယ္ခံ ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲရမည့္ ေခတ္ကာလ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေျပာသမွ် ယံု ဆိုသမွ် ဟုတ္ကဲ့ ရမည့္ အခ်ိန္လည္း မဟုတ္ေတာ့ပါေပ။ ေတာႀကီးမ်က္မည္းတြင္ ထီးထီးရပ္၍ ေအးေဆးစြာ ေနလိုမႈ ဘ၀မ်ိဳးကိုလည္း ေတာ္လွန္စြန္႔လႊတ္ ရပါမည္။ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ မကင္းႏိုင္သည္မို႔ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြစြာ ေနထိုင္က်င့္ႀကံတတ္ဘို႔ လိုအပ္လွပါသည္။

ေနာက္တခ်က္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသားေရးကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသုိ႔ အေစာဆံုးေရာက္ရွိခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးတစု အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရးအရ ဒုတိယအမ်ားဆံုး လုိက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း အတိတ္သမုိင္းတေလွ်ာက္လံုး လက္တြဲရြက္ေဆာင္မႈ တစုတစည္းတည္း မရွိခဲ့၊ မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါ။ စည္းလံုးမႈ အင္အား မရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အခ်ယ္လွယ္ခံ ဘ၀၌သာ ရပ္တည္ေနခဲ့ ရေပသည္။

စည္းလံုးမႈ အေျခကို မတည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့၍ အခ်ယ္လွယ္ခံ ဘ၀ျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့ရေသာ အေျခခံ အေၾကာင္းရပ္ကို စိပ္ျဖာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါလွ်င္ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးတြင္း၌ -
(က) ဘာသာစကားကြဲျပားလ်က္ ရွိေနျခင္း။
(ခ) ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ မတူျခားနားလ်က္ ရွိျခင္း။
(ဂ) သာသာေရး အေျခခံ စာေပအင္အားစု အစိတ္စိတ္ အလီလီ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း။
(ဃ) ေနထုိင္ရာေဒသ ျပန္႔ႀကဲလ်က္ ရွိေနျခင္း။
(င) သေဘာတရားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ အမိ်ဳးသားေရး အသိအျမင္ အားနည္းေမွးမွိန္လ်က္ ရွိေနျခင္း – စသည့္တို႔ကို ေတြ႕ရွိရေပမည္။

ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအခ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သီးျခားလူမႈ အဖြဲ႕အစည္းကို ေပၚေပါက္ေစ ခဲ့ပါသည္။ မတူညီေသာ အေျခခံေၾကာင့္ လူမႈေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရးကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ အဟန္႔အတားျပဳ ပ်က္ျပားေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္လာေတာ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘာသာစကား မတူၾက၍ စကားအုပ္စုဖြဲ႕ ေနလာၾကသည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ တူခ်င္းခ်င္း ဘာသာေရးအရ ေပါင္းစံုဖြဲ႕စည္း ေနၾက၍ လူမႈအေဆာက္အံုသစ္မ်ား ဖန္တည္းလာသည္။ ယုတ္စြအဆံုး အမ်ိဳးတူခ်င္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘာသာေရး မတူမႈေၾကာင့္ ေပါင္းသင္းလက္ထပ္မႈအထိ အဟန္႔တားမႈ ျပဳလာသည္။ ထုိဘာသာေရးကို အေျခခံ၍ စာေပေရး ေပၚလာျပန္ရာ ထိုဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ တဖန္ စာေပအင္အားစုအျဖစ္ ထပ္ဆင့္ကြဲျပားလာ ျပန္ရသည္။ ေနရာထုိင္ရာေဒသ ျပန္႔ႀကဲျခင္းတြင္ကား စုစည္းမႈ မရႏိုင္ေသာ အေျခကို ဖန္တီး၍ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ျဖစ္ေစျခင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္၏ စာေပေရး ယဥ္ေက်းမႈေရးအရ လႊမ္းမိုးမႈဒဏ္ကို အလိုလို လည္စင္းေပးရာ ျဖစ္လာရသည္။

ထိုထိုေသာ အေျခခံ မေကာင္းမႈ တုိ႔ေၾကာင့္လည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆေရးမွအစ ဖလွယ္ျခင္း၊ ညိႇႏိႈင္းျခင္း၊ ပညာေပးျခင္း၊ ခံယူျခင္း မျပဳႏိုင္ ျဖစ္လာရာမွ အမ်ိဳးသားေရး အသိအျမင္ပါ အားနည္း ေမွးမွိန္လာေစေတာ့ရာ အနာဂတ္ ကရင့္အေရးမွာ ေတြးေလ ရင္ေလးစရာပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ လူသားတို႔ဆိုသည္မွာ ႀကံရည္ဖန္ရည္ ရွိၾကသူခ်ည္း ျဖစ္ေလရာ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရွိေနေသးသမွ် ကရင့္အမ်ိဳးသား ေရးရာကို ေတာက္ေျပာင္လာေအာင္ ဖန္တီးႏိုင္သည္၊ ဖန္တီးႏုိင္ရေပမည္။

ေဖာ္ျပခဲ့ပါ အမ်ိဳးသားထုတြင္း သပြတ္အူ အ႐ႈပ္အေထြး မေၾကမလည္မႈမ်ားကို ေရွာင္ကြင္း၍ကား ရမည္မဟုတ္ေပ။ တခုခ်င္း တမွ်င္ခ်င္း ေျပမည္လား။ အတင္း ထိုးျဖတ္ သြားမည္လား – အေျဖေတာ့ ရွာရပါမည္။

သမုိင္းေပး တာ၀န္ကို ယေန႔လူငယ္တို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ျမင္သိခံယူ လာႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရး အသိ ေမြးၾကရပါေတာ့မည္။ ထိုအသိ ရလာရန္မွာ အမ်ိဳးသားထုတြင္းရွိ ကြဲျပားမႈ မွန္သမွ် ပထမ နားလည္ထားရမည္။ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာရမည္။ တစုတဖြဲ႕ေသာ ဘာသာေရး၊ စာေပေရး၊ နယ္ေျမစြဲ တည္းဟူေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ ႐ုန္းထြက္ကာ ကရင္အမ်ိဳးသားအတြက္ ဆႏၵစြဲကင္းစြာျဖင့္ အမ်ိဳးသားထု၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမည္။

အမ်ိဳးသားေရးအသိ ဆိုသည္မွာ ကရင္တမ်ိဳးသားလံုးကို အေျခခံရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္အား ဘယ္အခါမွ ေမ့ေလွ်ာ့၍ မရပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ ဘာသာေရးသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ျဖစ္သည္။ ယေန႔စာေပေရးရာ အလီလီသည္ အုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းကိုသာ အေျခခံ ေနပါသည္။ ဘာသာေရးကို အမ်ိဳးသားေရး အသိကသာ ေရွ႕ေဆာင္မႈ ျပဳရပါမည္။ စာေပေရးကို အမ်ိဳးသားေရး အသိျဖင့္ တမ်ိဳးသားလံုး အတြက္ ကိုယ္စားျပဳမည့္ အမ်ိဳးသားစာေပကို တက္လွမ္း၀ံ့ရပါမည္။ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ ျဖင့္သာလွ်င္ ေနရာမေရြး – လုပ္ငန္းမေရြး လက္တြဲရြက္ေဆာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးဟု တခုခုကို ခံယူက်င့္သံုး ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ အမ်ိဳးသားထုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး အသိ သေဘာတရားေရး လမ္းၫႊန္မႈကို ကိုယ္စီခံယူၾကပါ။ က်င့္သံုးၾကပါ၊ ဆင့္ပြားလမ္းၫႊန္ၾကပါ၊ အမ်ိဳးသားေရးအသိျဖင့္ ဘာသာကြဲ – စကားကြဲ – စာေပအကြဲမ်ားကို လက္တြဲရြက္ေဆာင္မႈ ျပဳပါ၊ လက္တြဲရြက္ေဆာင္မႈ စတင္ၾကပါ၊ စတင္ရန္ ၀န္မေလးပါႏွင့္ တိုးတက္လူငယ္ ပီျပင္ပါေစ၊ သမုိင္းေပးတာ၀န္ ေၾကၾကပါေစ။

မန္းေ႒းရွိန္
ဇြဲကပင္ မွကူးယူ ျပန္လည္ေဖၚျပသည္

1 comment:

  1. ထီသုိ၀္..သုဲး၀၀္၀၀္ေဟွး...မု္လ၀္ဏင္မိင္ဃွ၀္။ေအေသွ္အုိ၀္..Karen blogဏွ္ အင္းေကွ္လု္ ပု္ဆုိဒ္သုဂ္ေခါဟ္ဖင့္လးဏွ္ မု္ေသွ္ဟွး..ပု္ဆုိဒ္သုဂ္ေခါဟ္သုဂ္ဏာဏွ္
    အင္းေကွ္လု္အု္ဖင့္ေခါဟ္ဏွ္ ေယါ၀္မု္ေဟွ၀္ဏယ္။။။။ေအဟွံင္ဍ၀္ C-box အင္းလယ္ခြက္ေဍ Shoutmixဏွ္ ..မာကု္လုိင့္မု္ေဟွ၀္စယ္...မြာဲမာၾဆာ့ဏွ္မြဲာေအးဃွ၀္ ေဖွ္လင့္က်င္ဆု္ကုင္းဍးလ၀့္ ..
    အွ္ဆံင္းလာဆၚ

    ReplyDelete

About Me

ကၽႊန္ေတာ့္ကုိသူငယ္ခ်င္းတစ္ခ်ဳိ႕က ဖထီး တစ္ခ်ဳိ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ကရင္ေလးတဲ့..... အမည္ရင္းကေတာ့လူသိနည္းပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြဘယ္လုိပဲေခၚေခၚ ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းကေတာ့ ကရင္ပုဆုိးနဲ႔ ေကာင္ကေလးဆုိရင္ သိသူမ်ားပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ေလ အားလုံးပဲကၽႊန္ေတာ့္ကုိ အညတရလုိ႔ပဲ မွတ္ပါ။